Konferencja Polski Klaster Budowlany

🔥 Za nami wystąpienie na Konferencji Polski Klaster Budowlany!

✅ Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z udziału naszej firmy na Konferencji Polskiego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego. Było to niezwykłe spotkanie, które dało nam nie tylko możliwość zaprezentowania możliwości produkcyjnych naszej firmy, ale także umożliwiło nawiązanie cennych relacji w gronie Klastrowiczów!😊

👉 Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia były przyszłe plany i projekty Polskiego Klastra Budowlanego oraz możliwości wsparcia polskich przedsiębiorców.

Byliśmy zaszczyceni, że mogliśmy wziąć udział w Panelu Prezentacyjnym, gdzie mieliśmy okazję zaprezentować nasze działania w ramach krótkiej pięciominutowej prezentacji.

🏆 Spotkania B2B okazały się niewątpliwie doskonałą platformą do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych i rozwoju współpracy. Cieszymy się, że mogliśmy porozmawiać z przedstawicielami innych firm klastrowych.

Wielkie podziękowania dla organizatorów Konferencji Polskiego Klastra Budowlanego za ich zaangażowanie i profesjonalizm. Wydarzenie to dało nam nie tylko wiedzę, ale także inspirację do dalszego rozwoju naszej firmy. Cieszymy się, że byliśmy częścią tej wyjątkowej społeczności Klastrowiczów!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział, wartościowe dyskusje i cenne spostrzeżenia.😊


🔥 The speech at the Conference is behind us Polski Klaster Budowlany

✅ We are extremely pleased with the participation of our company at the Conference of the Polish Construction Cluster – National Key Cluster. It was an extraordinary meeting that gave us not only the opportunity to present the production capabilities of our company, but also enabled us to establish valuable relationships among Klastrowicze!😊

👉 The theme of this year’s event was the future plans and projects of the Polish Construction Cluster and the possibilities of supporting Polish entrepreneurs.

We were honored to be able to take part in the Presentation Panel, where we had the opportunity to present our activities in a short five-minute presentation.

🏆 B2B meetings have undoubtedly turned out to be an excellent platform for establishing new business contacts and developing cooperation. We are glad that we could talk to representatives of other cluster companies.

Many thanks to the organizers of the Polish Construction Cluster Conference for their commitment and professionalism. This event gave us not only knowledge, but also inspiration for further development of our company. We are glad that we were part of this unique community of Klastrowiczów!

We would like to thank all participants for their active participation, valuable discussions and valuable insights.😊