Regulamin konkursu „Przedświąteczny konkurs od Pavi Sorte” (dalej: „Regulamin”)

§ 1

Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Pomóż nam stworzyć #HASHTAG” (dalej: „Konkurs”) odbywającego się na profilu @pavisorte w serwisie społecznościowym Facebook.

2.     Organizatorem konkursu i Fundatorem nagród jest Pavi Sorte sp. z o.o., z siedzibą w Brzozówka 20C 32-340 Wolbrom (dalej: Organizator“).

3.     Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4.     Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Realizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

5.     Przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego jest Organizator 

6.     Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

7.     Decydując się na dokonanie Zgłoszenia poprzez serwis Facebook, Uczestnik Konkursu musi działać zgodnie z regulaminem serwisu www.facebook.com.

8.     Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego na fanpage Organizatora na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/pavisorte/ ogłaszającego o przeprowadzeniu Konkursu (dalej: „Post Konkursowy”): 7 stycznia 2021 r.

10.  Konkurs rozpoczyna się w dniu 7 stycznia 2021 r. a kończy się w dniu 17 stycznia 2021 r. o godz. 23.59.

§ 2

Uczestnicy

1.     Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w chwili publikacji przez siebie zgłoszenia konkursowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 poniżej , będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”) (zwanymi dalej łącznie „Uczestnikami“, a każdy osobno także „Uczestnikiem“).

2.     Udziału w Konkursie nie mogą brać członkowie organów lub pracownicy Organizatora, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub stałym pożyciu, ani rodzice małżonków lub osób pozostających w stałym pożyciu. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

3.     Uczestnik nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie w jakikolwiek inny sposób niż w sposób określony w ust. 4 oraz w § 3 ust. 2 i 4 Regulaminu.

4.     Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do złożenia oświadczeń o treści wskazanej w §3 ust. 2. Regulaminu

§3

Przebieg Konkursu

1.     Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu (w tym jego zgodnością z Regulaminem) czuwać będzie komisja konkursowa złożona z 3 (trzech) przedstawicieli Organizatora, pracowników Departamentu Marketingu, Komunikacji i Badań (dalej: „Komisja Konkursowa“). Do zadań Komisji Konkursowej należy:

a)     zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim Uczestnikom, którzy dokonali Zgłoszeń (określonych w ust. 2 poniżej) zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

b)     rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, w tym ocena przesłanych przez Uczestników

Zgłoszeń oraz wybór Laureatów Konkursu (zdefiniowanych w § 4 ust. 2 Regulaminu),

c)     weryfikowanie prawa do Nagrody,

d)     prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

2.     Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
FACEBOOK

  • 1. Polub stronę Pavi Sorte na facebooku
  • 2. Wrzuć hashtag w komentarzu pod konkursowym postem
  • 3. W komentarzu pod postem oznacz 3 znajomych oraz zaproś ich do polubienia naszego fanpage na facebooku
  • 4. Udostępnij post konkursowy

INSTAGRAM

  • 1. Obserwuj @pavisorte na instagramie
  • 2. Wrzuć hashtag w komentarzu pod konkursowym postem
  • 3. W komentarzu pod postem zaproś 3 osoby, które również zaobserwują nasz profil
  • 4. Udostępnij post na swoim story oznaczając nas Uczestnik konkursu biorąc w nim udział: 

a)     Akceptuję Regulamin Konkursu „”,

b)     Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych: imienia, nazwiska oraz numeru telefonu w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów, rozpatrzenia ew. reklamacji, a jeżeli zostanę Laureatem – także numeru rachunku w celu doręczenia nagrody i numeru PESEL w celu rozliczenia podatku od nagrody zgodnie z Regulaminem Konkursu.

c)     wyrażam zgodę na  kontakt w uzgodnionej formie tj. za pośrednictwem email oraz serwisów internetowych w tym portali społecznościowych w celu realizacji konkursu 

d)     Potwierdzam, że otrzymałam/łem treść informacji administratora danych osobowych dotyczącą przetwarzania danych osobowych, w której wskazano kto jest administratorem danych osobowych oraz przyjmuję do wiadomości spełnienie obowiązku informacyjnego przez administratora danych.

3.     Wykonanie powyższego zadania konkursowego określane jest w Regulaminie jako

Zgłoszenie”.

4.     Zgłoszenie nie może naruszać praw innych osób, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych, ani też być nośnikiem treści pornograficznych, treści o charakterze dyskryminacji rasowej lub innych, które mogą być uznane jako naruszające dobre obyczaje lub prawo. 

5.     Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do treści zamieszczonych w Zgłoszeniu.

6.     Nie są uwzględniane w Konkursie Zgłoszenia Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu oraz Zgłoszenia:

a)    zawierające treści lub dokumentujące działania sprzeczne z prawem,

b)    zawierające treści agresywne, wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie, czy promujące agresję;

c)     dokonane w inny sposób niż wskazany w ust. 2 powyżej,

d)    dokonane z naruszeniem ust. 4 lub § 2 Regulaminu.

7.     Nie uwzględnia się w Konkursie także Uczestników, którzy wycofali zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. 

8.     W celu uniknięcia wątpliwości, Zgłoszenie musi być dokonane samodzielnie przez Uczestnika, tj. bez użycia programów automatyzujących dokonanie Zgłoszenia lub robotów komputerowych (w tym jakichkolwiek automatów/botów). W Konkursie niedozwolone są działania mające na celu obejście zasad Konkursu opisanych w Regulaminie. Niedozwolone jest używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po portalu internetowym Facebook  

9.  W przypadku zgłoszenia w Konkursie dwóch Zgłoszeń tej samej treści przez różnych Uczestników, w Konkursie bierze udział Zgłoszenie, które zostało zgłoszone wcześniej, co oznacza, że Zgłoszenie umieszczone później zostaje wykluczone z udziału w Konkursie.

10.  W Konkursie brane są pod uwagę wyłącznie te Zgłoszenia, które zostały zamieszczone pod Postem Konkursowym w czasie trwania Konkursu.

11.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie (tzn. może dokonać Zgłoszenia) maksymalnie jeden raz. 

§4

                                                                           Zasady wyboru Laureatów oraz przyznawania Nagród

1.     Nagrodą (dalej „Nagroda”) do wygrania w Konkursie są nagrody :

a.    Nagroda I stopnia – zestaw obciążeń 150 KG + maty mini puzzle 4 mkw,

2.     Nagrody są przyznawane Laureatom, przy czym jeden Laureat otrzymuje jedną Nagrodę. Komisja Konkursowa wybierze 1 zwycięzcę, który pod warunkiem dokonania czynności wskazanych w ust. 7 poniżej nabędzie prawo do Nagrody I stopnia. Uczestnik, którego Zgłoszenie Konkursowe zostanie wybrane, zwany jest dalej „Laureatem”. 

3.     Laureatem Konkursu zostaje Uczestnik, który spełni wszystkie warunki udziału w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie, oraz którego Zgłoszenie wybierze Komisja Konkursowa.

Przy ocenie Zgłoszenia Komisja Konkursowa bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)     pomysłowość i kreatywność,

b)     zgodność Zgłoszenia z Regulaminem.

 

4.     W terminie 14 dni od zakończenia Konkursu, lista Laureatów zostanie opublikowana w komentarzu pod Postem Konkursowym. 

5.     Warunkiem otrzymania Nagrody jest wysłanie przez Laureata na adres e-mail info@pavisorte.com (z dopiskiem „Konkurs”) wiadomości e-mail do 7 dniu od daty ogłoszenia wyników Konkursu celem ustalenia szczegółów przekazania Nagrody oraz przekazania Realizatorowi danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego. Na adres e-mail, z którego Laureat nada ww. wiadomość będzie kierowana dalsza korespondencja. Dalsza korespondencja mailowa dotyczyć będzie jedynie spraw związanych z Konkursem i odbiorem Nagród.  Nagrody będą wysyłane w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powyższych danych przez Organizatora. 

6.     W przypadku, w którym:

a)    Laureat nie przekaże w terminie danych wskazanych w ust. 7 powyżej, lub

b)    Laureat nie spełni określonych w Regulaminie warunków uczestnictwa w Konkursie, lub

c)     informacje podane przez Laureata (o których mowa w ust. 7), okażą się niezgodne z prawdą lub dane do doręczenia Nagrody będą nieaktualne lub niepełne przed wydaniem Nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

Laureat traci prawo do Nagrody. W takim przypadku Komisja Konkursowa uprawniona jest do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi lub pozostaje własnością Organizatora.

7.  Przekazanie przez Laureata prawa do Nagrody osobom trzecim lub jej wymiana na nagrodę innego rodzaju nie są możliwe.

§5

Prawa własności intelektualnej

1.       Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Zgłoszenia, w tym w szczególności – do nadesłanego w ramach takiego Zgłoszenia ewentualnego zdjęcia i odpowiedzi pisemnej.

2.       Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia jest także równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika  zapewnienia, iż Zgłoszenie nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a także – że nie narusza żadnych praw ani prawnie chronionych dóbr osób trzecich. W przypadku gdy powyższe zapewnienie Uczestnika okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw (np. autorskich) lub innych prawnie chronionych dóbr. 

3.       Jeżeli w ramach udziału w Konkursie Uczestnik stworzy utwór/utwory w rozumieniu prawa autorskiego i ww. utwór/utwory zostaną objęte Zgłoszeniem dokonanym przez Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem, wówczas dokonanie takiego Zgłoszenia będzie równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej, niewyłącznej, niegraniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z takiego utworu/takich utworów (w całości lub w jakiejkolwiek części) na czas oznaczony 5 lat, a następnie – po upływie 5 lat – na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem, że Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony za 2-letnim okresem wypowiedzenia, na wszystkich znanych w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu polach eksploatacji, w szczególności do:

a.     utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Instagram, Facebook, YouTube) i nieelektronicznych,

b.    zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie,

c.     publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy),

d.    wprowadzania do obrotu, użyczenia oryginału albo egzemplarzy,

e.     wykorzystania na cele promocji i reklamy, a także merchandisingu, w szczególności na tego rodzaju cele  Organizatora 

4.       Uczestnik wyraża również zgodę na dokonywanie opracowywania utworu/utworów objętych Zgłoszeniem oraz na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z takich opracowań dla celów opisanych w pkt. 3 lit. a) – e) powyżej.

5.       Organizator ma prawo do udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej Umowie.

6.       Uczestnik zobowiązuje nie wykonywać w żadnym czasie wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator w ramach sublicencji, o której mowa powyżej upoważnił do korzystania z utworu/z utworów objętych  Zgłoszeniem Konkursowym, osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na ich publikowanie, udostępnianie publiczne i wykorzystywanie przez Organizatora w każdy

inny dozwolony na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu sposób bez obowiązku oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem Uczestnika jako autora takiego utworu/utworów. 

7.       Niezależnie od uprawnień, jakie Organizator uzyskuje w ramach licencji, o której mowa w niniejszym paragrafie, z chwilą otrzymania przez Laureata Nagrody, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do utworu/utworów objętych nagrodzonym Zgłoszeniem Konkursowym tego Laureata, na zasadzie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej.  Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez obowiązku – w razie publikowania, udostępniania publicznego lub  wykorzystywania w inny dozwolony na podstawie niniejszego ust. 5 sposób – oznaczania ww. utworu/utworów imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem Uczestnika jako autora ww. utworu/utworów.

8.       Uzyskanie przez Organizatora w ramach licencji lub w ramach nabycia autorskich praw majątkowych praw do utworów objętych Zgłoszeniami Konkursowymi nie rodzi po stronie Organizatora obowiązku ich wykorzystania na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.

 

§7

Dane osobowe

Uczestnicy Konkursu wyrażający zgodę na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, otrzymują poniższą Informacje dot. przetwarzania danych osobowych.

 

Postanowienia końcowe

1.     Niniejszy Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz  na profilu na facebooku w postaci linka w Poście Konkursowym z dnia 7 stycznia 2021 r. 

2.     Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać pod adresem e-mail: info@pavisorte.com. Odpowiedzi będą udzielane w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania zapytania przez Organizatora.

3.     W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426  ze zm.).

4.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2021 roku. 

Ładowanie