Instrukcja montażu

PRZYGOTOWANIE, ROZKŁADANIE I KONSERWACJA PODŁÓG SPORTOWYCH PAVISORTE

 

 1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
 • Nawierzchnia z płyt gumowych powinna zostać ułożona na podbudowie z betonu (na wylewce samopoziomującej). Dopuszczalne są także posadzki (panele, wykładzina) pod warunkiem, iż powierzchnia jest równa, twarda i stanowi jednolitą warstwę
 • Podłoże przed rozkładaniem powinno zostać oczyszczone (śmieci, pokruszony beton, itd. muszą być bezwzględnie całkowicie usunięte przed instalacją płyt)
 • Rozkładanie płyt na nierównej powierzchni może spowodować wybrzuszenia w poszczególnych miejscach podłogi oraz nierówności na łączeniach pojedynczych elementów.
 • Nierówne podłoże utrudni montaż oraz w perspektywie czasu może doprowadzić do wycierania płyt na łączeniach
 1. PRZED ROZŁOŻENIEM PODŁOGI
 • Płyty nie powinny być układane w temperaturze powyżej 25 °C i poniżej 5°C
 • Przed rozpoczęciem montażu zaleca się, aby płyta znajdowała się min 48 godzin w pomieszczeniu gdzie będzie montowana
 • 48 godzin przed finalnym ułożeniem mat sportowych Pavi Sorte należy obowiązkowo rozłożyć maty w pomieszczeniu przeznaczonym do eksploatacji w celu zapewnienia przepływu powietrza.
 1. INFORMACJE OGÓLNE
 • W terminie 24h Po dostarczeniu podłogi należy ją w terminie 24h wypakować w celu zapewnienia przepływu powietrza
 • Płyty posiadają dwie strony – wierzchnią (z fazowaniem) i dolną (gładką)
 • Wszystkie puzzle posiadają stały wymiar 1000×1000 mm, z tolerancją +/- 3 mm
 • Poszczególne puzzle łączą się ze sobą na zasadzie zakładek i wkładek (we wszystkich płytach są jednakowe, dzięki czemu matę można dowolnie obracać na boki)
 • Kategoryczne zabronione jest obracanie mat fazowaniem do dołu
 • Do zakończeń Soft Edge zalecane jest użycie kleju (np. UZIN), który zabezpiecza krawędzie
 1. UKŁADANIE PODŁOGI
 • Płyty zawsze należy układać na podłożu tak jak dostarczone zostały na palecie (fazowanie zawsze jest górą maty i w ten sposób należy rozkładać całą powierzchnię)
 • Układanie płyt należy rozpocząć od samej ściany i kierować się w stronę przeciwległą. Rozkładanie pierwszego i drugiego rzędu jest bardzo ważne, gdyż zapewnia dokładność i brak luk w kolejnych rzędach instalacji
 • W przypadku nierównych ścian / wystających elementów zalecane jest zastosowanie dylatacji (głębokość według uznania) i rozkładanie mat w jednej linii (pomocna może być długa listwa lub sznurek zaczepiony na gwoździach, który utworzy prostą linię nad krawędziami zewnętrznymi mat). Bardzo ważne jest zastosowanie klinów (umiejscowione między puzzlami i ścianą), które zabezpieczą rozłożony rząd mat przed przesuwaniem się
 • W przypadku pojawienia się luk po na początkowym etapie rozkładania należy natychmiast interweniować i delikatnie dopychać elementy do siebie (należy dobijać je do siebie gumowym młotkiem), tak aby w jak największym stopniu je zniwelować. Pozostawienie luk przez niestaranne rozkładanie będzie z każdym rozkładanym rzędem pogłębiać się
 • Podczas rozkładania może zajść potrzeba odcięcia zakładek puzzla (docinki opisane są w punkcie 5.) – na przykład w miejscach gdzie przeszkadzają w zachowaniu jednej linii (przy nierównej ścianie – sytuacja z poprzedniego punktu)
 • Każdą pojedynczą zakładkę puzzla należy wpasować w wyprofilowane miejsce kolejnej płyty (wkładkę) i docisnąć ją palcami lub delikatnie wbić gumowym młotkiem
 • Płyty należy wpasowywać do siebie ręcznie – niedopuszczalne jest dociskanie obuwiem lub ciężkimi narzędziami
 • Ze względu na mocne spasowanie poszczególnych krawędzi nie należy się zrażać początkowymi nierównościami po ułożeniu – po krótkim czasie cała struktura się wyrówna (granulat / guma jest materiałem, który dopasowuje się i zmienia swoje właściwości pod wpływem temperatury).
 1. DOCINKI
 • Wszelkie docięcia (przy ścianach, filarach) każdorazowo Klient dokonuje we własnym zakresie
 • Do cięcia płyt należy użyć ostrego noża i dokonać 2-3 głębokich nacięć (pomocna może okazać się listwa, wzdłuż której tniemy). W celu ułatwienia tego procesu pod docinaną płytę (po dokonaniu pierwszego nacięcia) można podłożyć drugą listwę, która wybrzuszy płytę i ułatwi nacinanie
 1. KONSERWACJA
 • Nie należy stosować twardych narzędzi do oczyszczania powierzchni, gdyż mogą one spowodować mechaniczne uszkodzenia materiału
 • Należy na bieżąco usuwać trwałe zabrudzenia w postaci smarów, olejów, tłuszczów, gdyż mogą odbarwić płyty
 • Brak systematycznego czyszczenia nawierzchni może powodować stałe odbarwienia, za które producent nie ponosi odpowiedzialności
 1. MAGAZYNOWANIE
 • Płyty należy przechowywać na paletach i chronić przed deszczem i słońcem
 • Składowanie płyt przed rozłożeniem jest możliwe w pomieszczeniach zamkniętych, bez wilgoci oraz na palecie. Z palety powinna zostać usunięta folia opakowaniowa w celu zapewnienia przepływu powietrza
 • Nie dostosowanie się do powyższych zaleceń (przy długotrwałym magazynowaniu) może skutkować odbarwieniami wynikającymi z działania warunków atmosferycznych i Słońca
 • Dopuszczalne jest demontowanie podłogi oraz jej późniejsza instalacja w oparciu o powyższe zalecenia
 • Należy zachować ostrożność podczas rozłączania poszczególnych elementów – nie dopuszczalne jest wyrywanie płyt od siebie. Aby zapewnić wielokrotny użytek podłóg należy rozłączać poszczególne elementy od góry, jeden po drugim, do momentu rozłączenia wszystkich zakładek puzzla od siebie
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Producent nie ponosi odpowiedzialności za:

 • Uszkodzenie mat wynikające z nieprawidłowego rozłożenia (np. przez niezastosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji)
 • Odkształcenia mat wynikające z nieprawidłowego składowania (np. w sytuacji gdy puzzle zostały ściągnięte z palety i spiętrzone nierównomiernie względem siebie)
 • Stałe odbarwienia wynikające z braku systematycznego czyszczenia podłogi
 • Uszkodzenia mechaniczne (rozerwanie zakładek puzzla przy demontażu, ukruszenia przez zastosowanie nieodpowiednich narzędzi)
 • Złe zwymiarowanie powierzchni do wyłożenia oraz zużycie towaru, które spowodowane są samodzielnymi docinkami .
Ładowanie